ไม่มีหมวดหมู่ » สัปปุริสธรรม7อย่าง

สัปปุริสธรรม7อย่าง

27 ธันวาคม 2018
62   0ธรรมของสัตบุรุษ เรียกว่า สัปปุริสธรรม ได้แก่ข้อปฏิบัติของคนดี

มี 7 ประการ คือ

  1. ธัมมัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเหตุ เช่น รู้จักว่า สิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุข สิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์
  2. อัตถัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเหตุผล เช่นรู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุ
    อันนี้ ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้
  3. อัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักตนว่า เราว่าโดยชาติตระกูล ยศ-ศักดิ์ บริวาร ความรู้ และคุณธรรมเพียงเท่านี้ๆ แล้วประพฤติตนให้
    สมควรแก่ที่เป็นอยู่อย่างไร

4.มัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้ประมาณ
ในการแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีวิตแต่โดยทางที่ชอบ และรู้จักประมาณในการบริโภคแต่พอควร

5.กาลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักกาลเวลาอันสมควร
ในอันประกอบกิจนั้นๆ

6.ปริสัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประชุมชน
และกิริยาที่จะต้องประพฤติต่อประชุมชนนั้นๆ ว่า หมู่นี้เมื่อเข้าไปหา จะต้องทำกิริยาอย่างนี้
จะต้องพูดอย่างนี้ เป็นต้น

7.ปุคคลปโรปรัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเลือก
บุคคลว่าผู้นี้เป็นคนดีควรคบ ผู้นี้เป็นคนไม่ดี ไม่ควรคบ

ความเป็นผู้จักเหตุรู้จักผลนั้นเข้าใจได้ง่าย และควรทำความเข้าใจให้ดีก่อนแต่จะทำอะไร เพราะทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่ว ผลกับเหตุ
ที่ทำจะไม่เคยผิดจากกันเลย ดังนั้นเมื่อใครทำอะไรแล้วได้รับผลร้าย เราสามารถคาดการณ์ได้ว่าเขาไมได้พิจารณา
ดูถึงเรื่องหลักของเหตุและผลมาก่อน
จึงทำตนให้ได้รับผลร้ายอย่างนั้น